Tổng nhiệt trở (Thermal Resistance) R0

R= 1/U0, đơn vị đo m2.K/W.