01/2021/TT-BXD

01/2021/TT-BXD BAN HÀNH QCVN 01:2021/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ QUY HOẠCH XÂY DỰNG

 • Type
 • Circular
 • Status
 • Effective
 • Language
 • Vietnamese
01/2021/TT-BXD

01/2021/TT-BXD PROMULGATING QCVN 01:2021/BXD NATIONAL TECHNICAL REGULATION ON CONSTRUCTION PLANNING

 • Type
 • Circular
 • Status
 • Effective
 • Language
 • English
02/2022/TT-BXD

02/2022/TT-BXD BAN HÀNH QCVN 02:2022/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ SỐ LIỆU ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN DÙNG TRONG XÂY DỰNG

 • Type
 • Circular
 • Status
 • Effective
 • Language
 • Vietnamese
02/2022/TT-BXD

02/2022/TT-BXD PROMULGATING QCVN 02:2022/BXD NATIONAL TECHNICAL REGULATION ON NATURAL CONDITION DATA USED IN CONSTRUCTION

 • Type
 • Circular
 • Status
 • Effective
 • Language
 • English
03/2020/TT-BXD

03/2020/TT-BXD QUY ĐỊNH HỒ SƠ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC

 • Type
 • Circular
 • Status
 • Effective
 • Language
 • Vietnamese
03/2020/TT-BXD

03/2020/TT-BXD REGULATIONS ON ARCHITECTURAL DESIGN DOSSIERS AND ARCHITECTURAL PRACTICE CERTIFICATE TEMPLATES

 • Type
 • Circular
 • Status
 • Effective
 • Language
 • English
04/2018/TT-BXD

04/2018/TT-BXD BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI

 • Type
 • Circular
 • Status
 • Effective
 • Language
 • Vietnamese
04/2018/TT-BXD

04/2018/TT-BXD PROMULGATING NATIONAL TECHNICAL REGULATION ON CONSTRUCTION AND INSTALLATION OF OUTDOOR ADVERTISING MEDIA

 • Type
 • Circular
 • Status
 • Effective
 • Language
 • English
04/2022/TT-BXD

04/2022/TT-BXD QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ NHIỆM VỤ VÀ HỒ SƠ ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG LIÊN HUYỆN, QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG HUYỆN, QUY HOẠCH ĐÔ THỊ, QUY HOẠCH XÂY DỰNG KHU CHỨC NĂNG VÀ QUY HOẠCH NÔNG THÔN

 • Type
 • Circular
 • Status
 • Effective
 • Language
 • Vietnamese
04/2022/TT-BXD

04/2022/TT-BXD REGULATING TASK DOSSIERS AND CONSTRUCTION PLANNING SCHEME DOSSIERS FOR INTER-DISTRICT, DISTRICT REGIONS, URBAN AREAS, FUNCTIONAL ZONES AND RURAL AREAS

 • Type
 • Circular
 • Status
 • Effective
 • Language
 • English
 • |
 • Vietnamese
04/2023/TT-BXD

04/2023/TT-BXD BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG

 • Type
 • Circular
 • Status
 • Effective
 • Language
 • Vietnamese
04/2023/TT-BXD

04/2023/TT-BXD PROMULGATION OF NATIONAL TECHNICAL REGULATION ON BUILDING MATERIAL PRODUCTS AND GOODS

 • Type
 • Circular
 • Status
 • Effective
 • Language
 • English
05/2022/TT-BXD

05/2022/TT-BXD BAN HÀNH QCVN 03:2022/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ THIẾT KẾ XÂY DỰNG

 • Type
 • Circular
 • Status
 • Effective
 • Language
 • Vietnamese
05/2022/TT-BXD

05/2022/TT-BXD PROMULGATION OF QCVN 03:2022/BXD NATIONAL TECHNICAL REGULATION ON CLASSIFICATION OF CONSTRUCTION WORKS FOR DESIGN PURPOSES

 • Type
 • Circular
 • Status
 • Effective
 • Language
 • English
06/2022/TT-BXD

06/2022/TT-BXD BAN HÀNH QCVN 06:2022/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH

 • Type
 • Circular
 • Status
 • Effective
 • Language
 • Vietnamese
06/2022/TT-BXD

06/2022/TT-BXD PROMULGATING QCVN 06:2022/BXD NATIONAL TECHNICAL REGULATION ON FIRE SAFETY FOR BUILDINGS AND CONSTRUCTIONS

 • Type
 • Circular
 • Status
 • Effective
 • Language
 • English
09/2008/QĐ-BXD

09/2008/QD-BXD ON THE PROMULGATION OF VIETNAM CONSTRUCTION CODE “RESIDENTIAL BUILDINGS AND PUBLIC WORKS – SAFETY OF LIFE AND HEALTH”

 • Type
 • Decision
 • Status
 • Effective
 • Language
 • English
09/2008/QĐ-BXD

09/2008/QĐ-BXD VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM “NHÀ Ở VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG- AN TOÀN SINH MẠNG VÀ SỨC KHOẺ”

 • Type
 • Decision
 • Status
 • Effective
 • Language
 • Vietnamese
09/2023/TT-BXD

09/2023/TT-BXD BAN HÀNH SỬA ĐỔI 1:2023 QCVN 06:2022/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH

 • Type
 • Circular
 • Status
 • Effective
 • Language
 • Vietnamese
09/2023/TT-BXD

09/2023/TT-BXD PROMULGATING AMENDMENT 1:2023 QCVN 06:2022/BXD NATIONAL TECHNICAL REGULATION ON FIRE SAFETY FOR BUILDINGS AND STRUCTURES

 • Type
 • Circular
 • Status
 • Effective
 • Language
 • English
1:2023 QCVN 06:2022/BXD

1:2023 QCVN 06:2022/BXD AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH

 • Type
 • QCVN
 • Status
 • Effective
 • Language
 • Vietnamese
1:2023 QCVN 06:2022/BXD

1:2023 QCVN 06:2022/BXD Fire Safety of Buildings and Constructions

 • Type
 • QCVN
 • Status
 • Effective
 • Language
 • English
100-BXD/KHKT

100-BXD/KHKT DECISION ON PROMULGATING FOUR VIETNAMESE STANDARDS

 • Type
 • Decision
 • Status
 • Effective
 • Language
 • English
100-BXD/KHKT

100-BXD/KHKT QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BỐN TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

 • Type
 • Decision
 • Status
 • Effective
 • Language
 • Vietnamese

End of content

End of content