• CODES
QCVN 07-10:2023/BXD

QCVN 07-10:2023/BXD HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG KỸ THUẬT – CÔNG TRÌNH NGHĨA TRANG, CƠ SỞ HỎA TÁNG VÀ NHÀ TANG LỄ

 • Type

QCVN

 • Status

Effective

 • Language

Vietnamese

QCVN 07-10:2023/BXD

QCVN 07-10:2023/BXD Technical Infrastructure System – Cemetery, Crematory and Funeral Home

 • Type

QCVN

 • Status

Effective

 • Language

English

TCVN 4451:2012

TCVN 4451:2012 NHÀ Ở – NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ THIẾT KẾ

 • Type

TCVN

 • Status

Effective

 • Language

Vietnamese

QCVN 02:2009/BXD

QCVN 02:2009/BXD SỐ LIỆU ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN DÙNG TRONG XÂY DỰNG

 • Type

QCVN

 • Status

Expired

 • Language

Vietnamese

QCVN 03:2012/BXD

QCVN 03:2012/BXD Rules of Classifications and Grading of Civil and Industrial Buildings and Urban Infrastructures

 • Type

QCVN

 • Status

Expired

 • Language

English

TCVN 12873:2020

TCVN 12873:2020 Condotel – General Requirements for Design

 • Type

TCVN

 • Status

Effective

 • Language

English

TCVN 4087:2012

TCVN 4087:2012 Use construction machinery – General Requirements

 • Type

TCVN

 • Status

Effective

 • Language

English

TCVN 4602:2012

TCVN 4602:2012 Specialised College – Design Standard

 • Type

TCVN

 • Status

Effective

 • Language

English

TCVN 5568:2012

TCVN 5568:2012 Dimensional coordination to modules in building – Basic principles

 • Type

TCVN

 • Status

Effective

 • Language

English

TCVN 5673:2012

TCVN 5673:2012 System of building design documents -Water supply and sewerage – Working drawings

 • Type

TCVN

 • Status

Effective

 • Language

Vietnamese

QCVN 08:2009/BXD

QCVN 08:2009/BXD CÔNG TRÌNH NGẦM ĐÔ THỊ PHẦN 1. TẦU ĐIỆN NGẦM

 • Type

QCVN

 • Status

Expired

 • Language

Vietnamese

QCVN 08:2018/BXD

QCVN 08:2018/BXD URBAN UNDERGROUND RAILWAY STRUCTURES

 • Type

QCVN

 • Status

Effective

 • Language

English

TCVN 4451:2012

TCVN 4451:2012 Dewllings – Basic principles for design

 • Type

TCVN

 • Status

Effective

 • Language

English

QCVN 03:2012/BXD

QCVN 03:2012/BXD VỀ NGUYÊN TẮC PHÂN LOẠI, PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG, CÔNG NGHIỆP VÀ HẠ TẦNG KỸ THUẬT ĐÔ THỊ

 • Type

QCVN

 • Status

Expired

 • Language

Vietnamese

TCVN 4205:2012

TCVN 4205:2012 CÔNG TRÌNH THỂ THAO – SÂN THỂ THAO – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

 • Type

TCVN

 • Status

Effective

 • Language

Vietnamese

TCVN 4603:2012

TCVN 4603:2012 CÔNG TRÌNH THỂ THAO – YÊU CẦU SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN

 • Type

TCVN

 • Status

Effective

 • Language

Vietnamese

TCVN 5570:2012

TCVN 5570:2012 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – KÝ HIỆU ĐƯỜNG TRỤC VÀ ĐƯỜNG NÉT TRONG BẢN VẼ

 • Type

TCVN

 • Status

Effective

 • Language

Vietnamese

TCVN 5681:2012

TCVN 5681:2012 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – CHIẾU SÁNG NGOÀI NHÀ – BẢN VẼ THI CÔNG

 • Type

TCVN

 • Status

Effective

 • Language

Vietnamese

QCVN 01:2021/BXD

QCVN 01:2021/BXD QUY HOẠCH XÂY DỰNG

 • Type

QCVN

 • Status

Effective

 • Language

Vietnamese

QCVN 02:2022/BXD

QCVN 02:2022/BXD PHỤ LỤC A SỐ LIỆU KHÍ HẬU, KHÍ TƯỢNG

 • Type

QCVN

 • Status

Effective

 • Language

Vietnamese

QCVN 08:2009/BXD

QCVN 08:2009/BXD CÔNG TRÌNH NGẦM ĐÔ THỊ PHẦN 2. GARA Ô TÔ

 • Type

QCVN

 • Status

Expired

 • Language

Vietnamese

QCVN 08:2009/BXD

QCVN 08:2009/BXD URBAN UNDERGROUND WORKS PART 1: SUBWAY

 • Type

QCVN

 • Status

Expired

 • Language

English

QCVN 16:2023/BXD

QCVN 16:2023/BXD SẢN PHẨM, HÀNG HÓA VẬT LIỆU XÂY DỰNG

 • Type

QCVN

 • Status

Effective

 • Language

Vietnamese

QCVN 01:2019/BXD

QCVN 01:2019/BXD QUY HOẠCH XÂY DỰNG

 • Type

QCVN

 • Status

Expired

 • Language

Vietnamese

TCVN 4454:2012

TCVN 4454:2012 QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

 • Type

TCVN

 • Status

Effective

 • Language

Vietnamese

TCVN 4205:2012

TCVN 4205:2012 Sporting facilities – Stadium – Design standard

 • Type

TCVN

 • Status

Effective

 • Language

English

TCVN 4603:2012

TCVN 4603:2012 Sporting facilities – Requirements for use and keeping

 • Type

TCVN

 • Status

Effective

 • Language

English

TCVN 5570:2012

TCVN 5570:2012 System of building design documents – Symbols for gridlines and line on drawing

 • Type

TCVN

 • Status

Effective

 • Language

English

TCVN 5681:2012

TCVN 5681:2012 System of building design documents- Electric lighting for building site – Working drawings

 • Type

TCVN

 • Status

Effective

 • Language

Vietnamese

QCVN 04:2021/BXD

QCVN 04:2021/BXD APARTMENT BUILDINGS

 • Type

QCVN

 • Status

Effective

 • Language

English

QCVN 02:2022/BXD

QCVN 02:2022/BXD QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ SỐ LIỆU ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN DÙNG TRONG XÂY DỰNG

 • Type

QCVN

 • Status

Effective

 • Language

Vietnamese

QCVN 08:2018/BXD

QCVN 08:2018/BXD CÔNG TRÌNH TÀU ĐIỆN NGẦM

 • Type

QCVN

 • Status

Effective

 • Language

Vietnamese

QCVN 10:2014/BXD

QCVN 10:2014/BXD Construction for Disabled Access to Buildings and Facilities

 • Type

QCVN

 • Status

Effective

 • Language

English

QCVN 17:2018/BXD

QCVN 17:2018/BXD XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT PHƯƠNG TIỆN QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI

 • Type

QCVN

 • Status

Effective

 • Language

Vietnamese

QCVN 01:2019/BXD

QCVN 01:2019/BXD Construction Planning

 • Type

QCVN

 • Status

Expired

 • Language

English

TCVN 4260:2012

TCVN 4260:2012 CÔNG TRÌNH THỂ THAO – BỂ BƠI – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

 • Type

TCVN

 • Status

Effective

 • Language

Vietnamese

TCVN 4604:2012

TCVN 4604:2012 XÍ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP – NHÀ SẢN XUẤT – TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ

 • Type

TCVN

 • Status

Effective

 • Language

Vietnamese

TCVN 5571:2012

TCVN 5571:2012 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – BẢN VẼ XÂY DỰNG – KHUNG TÊN

 • Type

TCVN

 • Status

Effective

 • Language

Vietnamese

TCVN 5686:2012

TCVN 5686:2012 HỆ THỐNG TÀI LIỆU THIẾT KẾ XÂY DỰNG – CÁC CẤU KIỆN XÂY DỰNG – KÝ HIỆU QUY ƯỚC CHUNG

 • Type

QCVN

 • Status

Effective

 • Language

Vietnamese

QCVN 04:2021/BXD

QCVN 04:2021/BXD NHÀ CHUNG CƯ

 • Type

QCVN

 • Status

Effective

 • Language

Vietnamese

QCVN 02:2022/BXD

QCVN 02:2022/BXD National Technical Regulation on Natural Physical and Climatic Data for Construction

 • Type

QCVN

 • Status

Effective

 • Language

English

QCVN 09:2013/BXD

QCVN 09:2013/BXD VỀ CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ

 • Type

QCVN

 • Status

Expired

 • Language

Vietnamese

QCVN 08:2009/BXD

QCVN 08:2009/BXD URBAN UNDERGROUND WORKS PART 2: CAR GARAGE

 • Type

QCVN

 • Status

Expired

 • Language

English

QCVN 17:2018/BXD

QCVN 17:2018/BXD CONSTRUCTION AND INSTALLATION OF OUTDOOR ADVERTISING MEDIA

 • Type

QCVN

 • Status

Effective

 • Language

English

TCVN 4454:2012

TCVN 4454:2012 Planning of rural – Design standard

 • Type

TCVN

 • Status

Effective

 • Language

English

TCVN 4260:2012

TCVN 4260:2012 Sporting facilities – Swimming pools – Design standard

 • Type

TCVN

 • Status

Effective

 • Language

English

TCVN 4604:2012

TCVN 4604:2012 Industrial enterprises – Production building – Design standard

 • Type

TCVN

 • Status

Effective

 • Language

English

TCVN 5571:2012

TCVN 5571:2012 System of design documents for construction – Construction drawings – Title blocks

 • Type

TCVN

 • Status

Effective

 • Language

English

End of content

End of content