Thanh góp

Thanh cái để nhiều mạch điện riêng rẽ có thể đấu nối vào,