Sét

là hiện tượng phóng điện trong khí quyển khi dông.