Quản lý bất động sản

là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động về quản lý, khai thác, định đoạt bất động sản theo ủy quyền của chủ sở hữu nhà ởcông trình xây dựng hoặc người có quyền sử dụng đất.