Phương tiện quảng cáo ngoài trời đứng độc lập

Phương tiện quảng cáo được định vị cố định xuống mặt đất/nền đặt ngoài trời.