Nước dâng

là hiện tượng nước biển dâng cao hơn mức nước triều bình thường do ảnh hưởng của bão.