Nhà ở, công trình xây dựng có sẵn

là nhà ởcông trình xây dựng đã hoàn thành việc xây dựng và đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng.