Nhà nước giao quyền sử dụng đất (sau đây gọi là Nhà nước giao đất)

là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất.