Nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai

là nhà, công trình xây dựng đang trong quá trình xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa vào sử dụng.