Mật độ sét đánh

là số lần phóng điện xuống đất tính trên 1 km2 trong một năm.