Mạng điện chạy tầu

mạng điện, đảm bảo việc truyền năng lượng điện từ trạm điện tới đoàn tầu. Trong thành phần của mạng điện chạy tầu có các mạng tiếp xúc và mạng tiêu thụ.