là hiện tượng mực nước sông dâng cao trong một khoảng thời gian nhất định, sau đó