Lối thoát hiểm

lối ra ngoài trời hoặc vào khoang ngăn cháy bên cạnh.