Không gian làm việc

Khu vực bố trí các tiện ích, trang thiết bị phục vụ hoạt động của văn phòng làm việc.

CHÚ THÍCH: Không gian làm việc bao gồm không gian đệm (nếu có), diện tích làm việc và diện tích giao dịch.