Khối văn phòng kết hợp lưu trú

Khu vực bố trí các văn phòng kết hợp lưu trú.