Khối căn hộ lưu trú

Khu vực bố trí các căn hộ lưu trú.