Khả năng vận chuyển

lượng hành khách vận chuyển được (nghìn hành khách/giờ) ở quy mô chạy tầu lớn nhất có thể (số toa tầu trong đoàn tầu và số đoàn tầu trong một giờ) theo một hoặc hai hướng.