Hoạt động kiến trúc

gồm quản lý kiến trúc và hành nghề kiến trúc.