Hệ thống hạ tầng xã hội

– Hệ thống dịch vụ – công cộng: y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao, thương mại và các công trình dịch vụ – công cộng khác;

– Hệ thống công viên, vườn hoa, sân chơi;

– Các hệ thống hạ tầng xã hội khác.