Hệ số sử dụng đất HSD

Tỷ số của tổng diện tích sàn toàn công trình trên diện tích khu đất.

HSD = Tổng diện tích sàn toàn công trình / Diện tích khu đất