Hệ số mặt bằng K1

Hệ số thể hiện mức độ tiện nghi sử dụng mặt bằng công trình. Hệ số K1 càng nhỏ thì mức độ tiện nghi càng lớn. Hệ số mặt bằng K1 được tính theo công thức sau:

K1 = Diện tích làm việc / Diện tích sử dụng (1)

CHÚ THÍCH: Hệ số mặt bằng K1 thường lấy từ 0,4 đến 0,6.