Hệ số khối tích K2

Hệ số thể hiện mức độ tiện nghi sử dụng khối tích công trình. Hệ số mặt bằng K2 được tính theo công thức sau:

K2 = Khối tích ngôi nhà / Diện tích làm việc (2)