Hành nghề kiến trúc

là hoạt động nghề nghiệp của tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ kiến trúc.