Hành lang bảo vệ đê điều

Phần giới hạn dải đất dọc hai bên chân đê để bảo đảm an toàn cho đê điều.