Giếng thăng

Không gian làm việc theo phương đứng của vận thăng.