Giá đất

là giá trị của quyền sử dụng đất tính bằng tiền trên một đơn vị diện tích đất.