Gara ô-tô – nhà

Công trình (hoặc phần của nhà và công trình) hoặc bãi hở chuyên dùng để lưu giữ ô-tô.