Đường trong trạm đầu mối

đường để đỗ, phục vụ kỹ thuật và sửa chữa toa tầu, nằm trong các tòa nhà.