Đường trạm

đường để nối các đường của tuyến với các đường của trạm đầu mối hoặc các đường của tuyến khác;