Đường ngoài đô thị

Đường bộ nằm ngoài phạm vi địa giới hành chính nội thành nội thị.