Đường đô thị

Đường bộ nằm trong phạm vi địa giới hành chính nội thành, nội thị.