Đường chứa tầu

đường để tập kết, chạy thử toa tầu, chất tải và dỡ tải nằm ngoài các tòa nhà.