Độ muối khí quyển

Tổng lượng muối clorua trong không khí tính theo số miligam ion Cl sa lắng trên 1 m2 bề mặt công trình trong một ngày đêm (mg Cl- /m2 ngày).