Độ muối khí quyển

là tổng lượng muối clorua trong không khí tính theo số miligam ion Cl sa lắng trên 1mbề mặt công trình trong một ngày đêm (mg Cl‑ /m2.ngày)