Đặt nông

tuyến ở độ sâu mà ở đó các nhà ga được thi công bằng phương pháp hở, các đường hầm tầu chạy – bằng phương pháp hở hoặc kín ở độ sâu cho phép tối thiểu.