Đất dân dụng

Đất để xây dựng các công trình chủ yếu phục vụ các hoạt động dân dụng bao gồm: đất đơn vị ở hoặc đất ở tại đô thị; đất công trình dịch vụ – công cộng đô thị; đất cây xanh đô thị và đất hạ tầng kỹ thuật đô thị.