Công trình hỗn hợp

Công trình có các chức năng sử dụng khác nhau.