Công trình căn hộ lưu trú

Công trình gồm khối căn hộ lưu trú và các khối chức năng khác kèm theo.

CHÚ THÍCH: Các khối chức năng khác bao gồm: Khối dịch vụ; Khối hành chính quản trị; Khối kỹ thuật – phụ trợ.