Cơ quan hành chính nhà nước

Các bộ phận (cơ quan) cấu thành bộ máy hành chính nhà nước, được sử dụng quyền lực nhà nước để thực hiện chức năng nhà nước đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Các cơ quan hành chính nhà nước bao gồm: Bộ và cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân- Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh (thành phố trực thuộc Trung ương), Ủy ban nhân dân- Hội đồng nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc Tỉnh, và Ủy ban nhân dân- Hội đồng nhân dân cấp xã, phường, thị trấn.