Cơ quan chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư

là cơ quan, tổ chức có chuyên môn phù hợp với tính chất, nội dung của dự án và được người quyết định đầu tư giao nhiệm vụ thẩm định.