Chủ sở hữu nhà ở

là tổ chức, cá nhân có quyền sở hữu nhà ở theo quy định của Luật này.