Chôn cất một lần

Mai táng vĩnh viễn thi hài của người chết.