Chiều cao nhà phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy (Chiều cao PCCC)

Chiều cao nhà được xác định bằng khoảng cách từ mặt đường cho xe chữa cháy tiếp cận tới mép dưới của lỗ cửa (cửa sổ) mở trên tường ngoài của tầng cao nhất.

CHÚ THÍCH 1: Khi không có lỗ cửa, thì chiều cao bố trí của tầng cao nhất được xác định bảng nửa tổng cao trình của sàn và của trần tầng đó.

CHÚ THÍCH 2: Khi tầng kỹ thuật là tầng trên cùng thì tầng cao nhất là tầng dưới liền kề tầng kỹ thuật.