Chỉ số truyền nhiệt tổng (Overall Thermal Transfer Value)OTTV

Tổng lượng nhiệt truyền vào nhà qua toàn bộ diện tích bề mặt của vỏ bao che công trình bao gồm cả phần tường không xuyên sáng và cửa kính quy về cho 1 mbề mặt ngoài của công trình, W/m2.