Chỉ giới xây dựng

Đường giới hạn cho phép xây dựng công trình chính trên thửa đất.