Chỉ giới xây dựng

là đường giới hạn cho phép xây dựng công trình chính trên thửa đất.