Chỉ giới xây dựng

Đường giới hạn cho phép xây dựng nhà, công trình trên lô đất.