Chấn tiêu

Vị trí nguồn phát sinh ra trận động đất.