Cải táng

Chuyển hài cốt của người chết từ mộ hung táng sang hình thức táng khác.